VFD Blog

Eind augustus maakte het kabinet bekend diverse steunmaatregelen vanwege de coronacrisis met negen maanden (van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021) te verlengen. Een van die steunmaatregelen is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

 

 

NOW-3 op hoofdlijnen

 

De NOW is met drie keer drie maanden verlengd tot 1 juli 2021. In die periode daalt het vergoedingspercentage voor de loonsom stapsgewijs naar maximaal 80% in het tijdvak oktober-december 2020 (derde tranche) en maximaal 70% in het tijdvak januari-maart 2021 (vierde tranche). Van april tot en met juni 2021 (vijfde tranche) bedraagt het maximale vergoedingspercentage voor de loonsom 60%.

 

Binnen de NOW-3 wordt ook de maximering aangepast: in tranche 5 (vanaf april 2021) wordt de tegemoetkoming op grond van de NOW-3 niet langer gemaximeerd op 2 maal het maximum dagloon (€ 9.691 per maand), maar eenmaal het maximum dagloon (€ 4.845 per maand). Deze bedragen worden per 1 januari 2021 geïndexeerd.

 

In de NOW-3 krijgen bedrijven meer ruimte voor het naar beneden aanpassen van de loonsom, zonder dat dit leidt tot een korting op de subsidie. Ook dit gaat stapsgewijs. Bedrijven kunnen in het eerste tijdvak (derde tranche) 10% van de loonsom aanpassen, in het tweede tijdvak (vierde tranche) 15% en in het derde tijdvak (vijfde tranche) 20%.

 

De extra korting op bedrijfseconomisch ontslag is komen te vervallen. Dit betekent niet dat de ontslagbescherming van werknemers minder wordt. De gewone regels van het ontslagrecht, waaronder de preventieve toets door UWV, blijven onverkort van toepassing, en bij ontslag is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd.

 

Verder wordt het minimale omzetverlies om aanspraak te maken op de NOW vanaf 1 januari 2021 verhoogd van 20% naar 30% en blijft bij het aanvragen van de loonkostentegemoetkoming de verplichting bestaan dat werkgevers hun werknemers stimuleren om aan scholing te doen. Voldoet de werkgever niet aan deze inspanningsverplichting dan kan dit leiden tot een korting van 5% op het subsidiebedrag.

 

Tot slot is ook onder de NOW-3 het uitkeren van dividend en bonusuitkeringen en de inkoop van eigen aandelen verboden.